ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΜάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος
24 Φεβρουαρίου 1821Αλέξανδρος Υψηλάντης
Μάχου υπέρ πίστεως & πατρίδος
Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον…
Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις…
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπό-σχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλα-γκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευ-κτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.
Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821, εις το Γενικόν Στρατόπεδον του Ιασίου
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Στρατιωτικός και επαναστάτης, ηγέτης της Φιλικής Εταιρείας στην τελευταία φάση της και αρχηγός της Ελληνικής Eπανάστασης του 1821Οι Ήρωες του 1821
Αναγνωσταράς ('Aγριλος Αρκαδίας 1760 ­ - Σφακτηρία 1825)

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης - (Ανδρίτσαινα περ.1790 ­ Αθήνα 1854)

Αναγνωστόπουλος Πάνος - (; - 1842)

Ανδρούτσος Οδυσσέας -(Ιθάκη 1788 ή 1789 ­ Αθήνα 1825)

Αποστόλης Νικολής - (Ψαρά, 1770 ­ Αίγινα 1827)

Βέικος Λάμπρος - (; - 1827)

Γερμανός Παλαιών Πατρών -(Δημητσάνα 1771 ­ Ναύπλιο 1826)

Γκούρας Ιωάννης - (Παρνασσίδα 1791 ­ Αθήνα 1826)

Γοβγίνας ή (Γοβιός) Αγγελής - (Λίμνη Ευβοίας 1780 ­ Βρυσάκια Ευβοίας 1822)

Δεληγιάννης Αναγνώστης -(1771 ­ 1856)

Δεληγιάννης Κανέλλος - (Λαγκάδια Γορτυνίας 1780 ­ Αθήνα 1862)

Διάκος Αθανάσιος - (Μουσουνίτσα Παρνασσίδας 1786 ­ Λαμία 1821)

Δυοβουνιώτης Ιωάννης -(Δύο Βουνά Οίτης 1757 ­ Σάλωνα 1831)

Ζαΐμης Ανδρέας - (Κερπινή Καλαβρύτων 1791 ­ Αθήνα 1840)

Ζιάκας (Οικογένεια)

Κανάρης Κων/νος - (Ψαρά περίπου 1790 ­ Αθήνα 1877)

Καραϊσκάκης Γεώργιος - (Μαυρομάτι Καρδίτσας 1780 ­ Φάληρο Αττικής 1827)

Καρατάσος Tσάμης - (Διχαλεύρι Nάουσας 1798 ­ Bελιγράδι 1861)

Καψάλης Χρήστος - (Μεσολόγγι 1751 - 1826)

Κόδρινγκτον σερ Έντουαρντ - (1770-1851)

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος ή Γέρος του Μωριά (Ραμαβούνι Μεσσηνίας 1770 ­ Αθήνα 1843) Καπετάνιος - Στρατηγός της Επανάστασης του 1821

Κόρακας Μιχάλης - (Πόμπιο Ηρακλείου Κρήτης 1797 ­ 1882)

Κουντουριώτης Γεώργιος - (Ύδρα 1782 ­ 1858)

Κουντουριώτης Λάζαρος - (Ύδρα 1769 ­ 1852)

Κουρμούλης Δημήτριος - (Μεσσαρά Κρήτης 1765 ­ Ύδρα 1824)

Κουρμούλης Μιχάλης - (Μεσσαρά Κρήτης 1765 ­ Ύδρα 1824)

Κούτση - Οικογένεια (Σπετσιώτες Ναυμάχοι)
Ιωάννης Γ. Κούτσης
Νικόλαος Γ. Κούτσης
Γεώργιος Χ. Κούτσης
Γεώργιος Ι. Κούτσης
Χριστόδουλος Ι. Κούτσης

Κουτσονίκας Λάμπρος - ( ;- Eύβοια 1879)

Κόχραν Τόμας - (1775 ­ 1860)

Κρεββατάς Παναγιώτης - (Μυστράς 1785 ­ Σκάλα Λακωνίας 1822)

Κριεζής Αντώνιος - (Τροιζήνα 1796 ­ Αθήνα 1865)

Κριεζώτης Νικόλαος - (Βίρα Καρυστίας 1785 - Σμύρνη 1853)

Κριτοβουλίδης Καλλίνικος - (Χανιά 1792 ­ Αθήνα 1868)

Κυριακούλης - (Μάνη - Σπλάντζα Ηπείρου, 1822)

Κωλέττης Ιωάννης - (Συρράκο Ηπείρου 1773 ­ Αθήνα 1847)

Λασσάνης Γεώργιος - (Κοζάνη 1793 ­ Αθήνα 1870)

Λάτρις Ικέσιος - (Σμύρνη 1799 ­ 1881)

Λαχανάς Κωνσταντίνος - (Σάμος 1789 ­ Χαλκίδα 1842)

Λιδωρίκης Αθανάσιος - (1788 - 1868)

Λογοθέτης Ιωάννης - (μέσα 18ου αιώνα ­ 1826)

Λογοθέτης Λυκούργος - (Καρλόβασι Σάμου 1772 ­ Αθήνα 1850)

Λόντος Ανδρέας - (Βοστίτσα Αιγίου 1786 ­ Αθήνα 1846)

Λουριώτης Ανδρέας - (Γιάννενα 1789 ­ Αθήνα 1854)

Μαγγίνας Αναστάσιος (Τάτζης ­ Αστακός Ακαρνανίας 1792 ­ 1880)

Μακρυγιάννης - (Αβορίτι Δωρίδας 1797 ­ Αθήνα 1880)

Μαμούρης Γιάννης - (Δρεμίστα Παρνασσίδας 1797 ­ Αθήνα 1867)

Μαυροβουνιώτης Βάσ(σ)ος (Μαυροβούνιο, Ι795 - Αττικοβοιωτία, 1847)

Μαυρογένους Μαντώ (Τεργέστη, 1796/7- Πάρος, 1840)

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος - (Κων/πολη, 1791 -Αίγινα, 1865)

Μαυρομιχάλη Oικογένεια

Μελετόπουλος Δημήτριος (Αίγιο, 1796-Αθήνα, 1858)

Μέξης Χατζηγιάννης (Σπέτσες,1754-1844)

Μεταξάς Ανδρέας - (Αργοστόλι, 1790 - Αθήνα, 1860)

Μεταξάς Κωνσταντίνος (1793-1870)

Μήλιος Ζάχος (Χειμάρα,1805 - Θήβα,1860)

Μητροπέτροβας (Γαράντζα [Μέλπεια] Μεσσηνίας, Ι745 - 1838)

Μιαούλης Ανδρέας - (1796 - Αθήνα,1835)

Μίχος Αρτέμιος (Ιωάννινα,1803 - Αθήνα,1873)

Μπαϊρακτάρης (ή Σπύρου) Γιάννης (Σούλι, 1793 )

Μπάυρον Τζώρτζ Γκόρντον Νόελ (Λονδίνο, 1788 - Μεσολόγγι, 1824)

Μπενιζέλος Προκόπης (Αθήνα,1782-1850)

Μπότασης (Οικογένεια)

Μπότσαρης Μάρκος (1790 - 9/8/1823 )

Μπουκουβάλα Οικογένεια

Μπουμπουλίνα, Λασκαρίνα - (Κων/πολη,1776-Σπέτσες, 1825)

Νέγρης Θεόδωρος (Κων/πολη, 1790-Ναύπλιο, 1824)

Νεόφυτος ο Καρύστου (Φύλλα Ευβοίας, 1790 - Χαλκίδα, 1851)

Νεόφυτος ο Ταλαντίου (Νικόλαος Μεταξάς) (Αθήνα, 1762 - 1861)

Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος) - (Μεγάλη Αναστάσοβα Μεσσηνίας, 1787- Πειραιάς, 1849)

Νικόδημος Κωνσταντίνος (Ψαρά, 1795/6 - Αθήνα, 1879)

Νοταρά Οικογένεια

Ξάνθος Εμμανουήλ (Πάτμος, 1772 - Αθήνα, 1851)

Ξόδιλος Αθανάσιος (Βυτίνα Γορτυνίας, 1780 - Κιονόβιο Βεσσαραβίας, μετά το 1846)

Οικονόμος ο εξ Οικονόμων Κωνσταντίνος (Τσαριτσάνη Θεσσαλίας, 1780-Αθήνα, 1857)

Οικονόμου Αντώνης ('Yδρα, 1785- Κουτσοπόδι 'Aργους, 1821)

Ολύμπιος Γεωργάκης (Λιβάδι Ολύμπου, 1772 - Μονή Σέκου Βλαχίας, 1821)

Παλαμήδης Ρήγας (Τρίπολη 1794 ­ Αθήνα 1872)

Πανουργιάς Ιωάννης (Nάκος) (Αμφισσα 1801 ­ 1863)

Πανουργιάς Πανουργιάς (Δρέμισα Φωκίδας 1759 ή 1767 ­Aμφισσα 1834)

Παπαδιαμαντόπουλος Ιωάννης (Κόρινθος 1766 - Μεσολόγγι 1826)

Παπανικολής Δημήτριος (Ψαρά 1790 - Αθήνα 1855)

Παπάς Εμμανουήλ (Δοβίστα Σερρών 1772 - Ύδρα 1821)

Παπαφλέσ(σ)ας (Πολιανή Μεσσηνίας 1786 - Μανιάκι Μεσσηνίας 1825)

Περραιβός Χριστόφορος (Πούρλες Ολύμπου 1774 - Αθήνα 1863)

Περρούκας (ή Μπερρούκας)

Πετιμεζαίοι ή Πετμεζαίοι

Πετρόμπεης (Μάνη, 1773 - Αθήνα, 1848)

Πετρουλάκης Δημήτριος (Ράχη Μάνης, 1800-Αθήνα,1870)

Πλαπούτας (ή Κολιόπουλος) Δημήτριος (Παλούμπα, Γορτυνίας, 1786-1864)

Πολυζωίδης Αναστάσιος (Μελένικο Μακεδονίας, 1802 - Αθήνα 1873)

Πραΐδης Γεώργιος (Μουδανιά Μ. Ασίας , 1791 - Αθήνα,1873)

Ράγκος Γιαννάκης (Συντέκινο Βάλτου 1790 - Αιτωλικό 1870 )

Ραμπώ (Raybaud) Φρανσουά Μαξίμ (1795-1894)

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (1757 - 24 Ιουνίου 1798)

Ρούφος - Kανακάρης Αθανάσιος (Πάτρα 1760 - Ερμιόνη 1823 )

Σανταρόζα (SANTAROSA) Ανιμπάλε (1783- 1825)

Σαχίνης Γεώργιος (Ύδρα 1789-Αθήνα 1864)

Σαχτούρης Γεώργιος (Ύδρα 1783- 1841 )

Σέκερης Παναγιώτης (Τρίπολη,1783 - Ναύπλιο,1854)

Σισίνης Γεώργιος (Γαστούνη 1769- 1831 )

Σκουζές Παναγής (1777-1847)

Σπυρομήλιος (Χειμάρρα, 1800 - Αθήνα, 1880 )

Στορνάρης (ή Στουρνάρης) Νικόλαος (Περιοχή Ασπροποτάμου 1775 - Μεσολόγγι 1826)

Στράτος Γιαννάκης (Βάλτος Ακαρνανίας 1793-1848)

Στράτος Σωτήριος ( Βάλτος Ακαρνανίας 1790-1865 )

Τζαβέλας Κίτσος (Σούλι, 1800-Αθήνα, 1855)

Τομπάζης Εμμανουήλ (Ύδρα, 1784-1831)

Τομπάζης Ιάκωβος (Γιακουμάκης) (Ύδρα, 1722-1829)

Τσακάλωφ Αθανάσιος (Γιάννενα,1788 - Μόσχα, 1851 )

Τσαμαδός Αναστάσιος (Ύδρα, 1774 - Σφακτηρία, 1825 )

Τσόκρης Δημήτριος (1796-1875)

Τσώρτς (Church) Σερ Ρίτσαρντ (1784- 1873 )

Υψηλάντης Αλέξανδρος (Κωνσταντινούπολη 1792-Βιέννη 1828) Έλληνας πρίγκιπας, στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας.

Φαβιέρος Κάρολος -Βαρόνος (1782-1855)

Φωτήλας Ασημάκης (Καλάβρυτα, 1761-1835)

Φωτομαράς Νάσος (; - Κόρινθος 1841)

Χάστινγκς (HASTINGS ) (1794-1828)

Χατζηπέτρου (ή Χατζηπέτρος) Χριστόδουλος (Βετερνίκο Τρικάλων, 1799 -Αθήνα, 1869)